سبد خرید
سبد خرید

لیست قیمت شیرآلات کسری

لیست قیمت شیرآلات کسری شیرآلات کسری شامل تمامی محصولات شیرآلات کسری شامل شیرآلات کسری دوش کسری و تمامی فلاش تانک های  شیرکت شرآلات کسری میباشد 

شیرآﻻت اﻫﺮﻣی

Karoon | ﮐﺎرون

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﻣﺘﺤﺮک روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
45,900,000 10,200,000 10,200,000 10,700,000 11,200,000 13,800,000 ﮐﺮوم
49,000,000 10,700,000 11,000,000 12,900,000 14,400,000 ﺳﻔﯿﺪ

Robbin | رابین

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
60,500,000 13,600,000 13,300,000 17,300,000 16,300,000 ﮐﺮوم
66,500,000 16,300,000 14,500,000 18,200,000 17,500,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
69,600,000 17,100,000 14,700,000 19,400,000 18,400,000 ﻃﻼیﯽ
68,200,000 16,700,000 15,200,000 18,200,000 18,100,000 ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ
68,800,000 15,500,000 14,900,000 19,500,000 18,900,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت

ادﻣﻮﻧﺪ | Edmond

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
65,400,000 16,100,000 14,400,000 17,500,000 17,400,000 ﮐﺮوم
68,200,000 16,700,000 15,100,000 18,200,000 18,200,000 ﺳﻔﯿﺪ
71,500,000 16,400,000 16,100,000 19,600,000 19,400,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ

آﺑتین | Abtin

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﻣﺘﺤﺮک روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
67,200,000 17,600,000 15,500,000 14,400,000 18,000,000 19,300,000 ﮐﺮوم
73,300,000 16,500,000 15,800,000 19,800,000 21,200,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت
69,400,000 16,100,000 14,800,000 18,900,000 19,600,000 ﺳﻔﯿﺪ

ﻫیرﻣﻨﺪ | Hirmand

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
68,000,000 14,900,000 15,100,000 17,100,000 20,900,000 ﮐﺮوم
72,400,000 15,900,000 16,100,000 18,400,000 22,000,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
74,200,000 15,900,000 16,500,000 19,000,000 22,800,000 ﻃﻼیﯽ

ﮐﺎﺳپین | Caspian

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
71,100,000 16,100,000 15,200,000 21,000,000 18,800,000 ﮐﺮوم
78,100,000 17,800,000 17,200,000 22,400,000 20,700,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت
73,900,000 16,800,000 16,300,000 21,200,000 19,600,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ

راﯾﺎن | Ryan

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
76,200,000 20,100,000 16,500,000 18,000,000 21,600,000 ﮐﺮوم
79,600,000 20,900,000 17,300,000 18,800,000 22,600,000 ﺳﻔﯿﺪ
80,500,000 20,900,000 17,600,000 19,000,000 23,000,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
81,600,000 20,900,000 18,000,000 19,500,000 23,200,000 ﻃﻼیﯽ
82,900,000 21,200,000 18,200,000 19,900,000 23,600,000 رز ﮔﻠﺪ

فیرﻧﺰو )ﻓیﺮوزه( | Fiorenzo

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
83,200,000 21,400,000 16,000,000 22,600,000 23,200,000 ﮐﺮوم
89,200,000 22,700,000 18,200,000 24,000,000 24,300,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
89,500,000 22,600,000 18,100,000 24,300,000 24,500,000 ﻃﻼیﯽ
89,700,000 22,600,000 18,100,000 24,500,000 24,500,000 ﻣﺸﮑی

Omega | اﻣﮕﺎ

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ روﺷﻮیﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
80,000,000 26,500,000 19,400,000 17,800,000 21,200,000 21,600,000 ﮐﺮوم
82,800,000 27,300,000 19,800,000 18,100,000 22,200,000 22,700,000 ﺳﻔﯿﺪ
87,300,000 28,600,000 20,200,000 19,600,000 23,200,000 24,300,000 ﻃﻼﻣﺎت
87,300,000 28,600,000 20,200,000 19,600,000 23,200,000 24,300,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت

Danube | داﻧﻮب

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
87,400,000 28,600,000 18,700,000 18,700,000 27,100,000 22,900,000 ﮐﺮوم
91,600,000 29,700,000 19,800,000 19,400,000 28,300,000 24,100,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
91,900,000 32,500,000 19,600,000 19,600,000 28,500,000 24,200,000 ﻃﻼیﯽ
96,200,000 32,800,000 20,600,000 20,300,000 29,400,000 25,900,000 ﻃﻼﻣﺎت
96,200,000 32,800,000 20,600,000 20,300,000 29,400,000 25,900,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت
97,300,000 29,400,000 20,200,000 21,800,000 28,200,000 27,100,000 ﻣﺸﮑی

Concorde | ﮐﻨﮑﻮرد

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
93,500,000 21,000,000 18,000,000 31,500,000 23,000,000 ﮐﺮوم
100,500,000 21,500,000 21,000,000 32,500,000 25,500,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ

آﻣﺎزون | Amazon

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
97,700,000 37,100,000 24,000,000 21,600,000 25,600,000 26,500,000 ﮐﺮوم
102,500,000 37,100,000 25,100,000 22,100,000 27,000,000 28,300,000 ﺷیﺮی ﻃﻼیﯽ
105,500,000 25,700,000 23,400,000 27,600,000 28,800,000 ﻃﻼﻣﺎت
106,500,000 39,500,000 25,700,000 23,400,000 28,600,000 28,800,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت
104,600,000 37,300,000 24,500,000 24,900,000 27,000,000 28,200,000 ﻣﺸﮑی

ورﺳﺎی )ﺷﻬﯿﺎد( | Versailles

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
134,800,000 38,600,000 30,100,000 31,200,000 34,900,000 38,600,000 ﮐﺮوم
148,400,000 41,600,000 32,700,000 34,700,000 38,700,000 42,300,000 ﻃﻼیﯽ

ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ | Palermo

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
            ﻃﻼ ﻣﺎت

Naples | ﻧﺎﭘﻞ

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
            ﮐﺮوم ﻣﺎت
            ﻃﻼ ﻣﺎت

ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ | Philadelphia

ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
129,200,000 50,500,000 39,800,000 42,100,000 47,300,000 ﮐﺮوم
134,800,000 52,300,000 41,500,000 43,800,000 49,500,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت

ﺗﻮﮐیو | Tokyo

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
262,100,000 64,400,000 56,100,000 67,900,000 66,400,000 71,700,000 ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم
282,900,000 71,300,000 61,200,000 73,200,000 71,300,000 77,200,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
292,100,000 75,100,000 63,500,000 75,300,000 73,200,000 80,100,000 ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ

شیرآﻻت ﺗﻮﮐﺎر

ﻣﮑﺎﻧیﺰم داخلی شیرآﻻت ﺗﻮﮐﺎر

ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۴ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۳ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۲ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۱ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ
22,700,000 22,700,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

Damoon (Rectangle) Accessories                                                   (ﻓﻠﺖ) داﻣﻮن ﻣﻠﺰوﻣﺎت

ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۴ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۳ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۲ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۱ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ رﻧﮓ
42,500,000 38,900,000 18,000,000 25,000,000 13,700,000 13,700,000 ﮐﺮوم
51,600,000 48,300,000 21,600,000 28,500,000 15,700,000 15,700,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت
52,500,000 46,700,000 22,000,000 26,800,000 16,000,000 16,000,000 ﻃﻼیﯽ
52,500,000 46,700,000 21,600,000 26,000,000 16,700,000 16,700,000 ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ

Naples Accessories                                                                                      ﻧﺎﭘﻞ ﻣﻠﺰوﻣﺎت

ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۴ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۳ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۲ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۱ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ رﻧﮓ
49,700,000 45,100,000 24,300,000 25,800,000 16,700,000 17,800,000 ﮐﺮوم
60,500,000 56,100,000 29,100,000 29,400,000 18,900,000 20,200,000 ﮐﺮوم ﻣﺎت
61,700,000 54,300,000 29,900,000 27,500,000 19,600,000 20,700,000 ﻃﻼیﯽ
67,700,000 57,900,000 31,300,000 31,000,000 21,400,000 22,600,000 ﻃﻼﻣﺎت

Queen (Round) Accessories                                                             (ﮔﺮد) ﮐﻮییﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت

ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۴ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۳ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۲ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۱ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ رﻧﮓ
42,500,000 38,900,000 18,000,000 25,000,000 13,700,000 13,700,000 ﮐﺮوم
51,600,000 48,300,000 21,600,000 28,500,000 15,700,000 15,700,000 ﺷیﺮی ﮐﺮوم

Fiddle (Ellipse) Accessories                                                           (ﺑﯿﻀی) ﻓﯿﺪل ﻣﻠﺰوﻣﺎت

ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۴ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۳ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۲ ﺣﻤﺎم ﺗیﭗ ۱ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ رﻧﮓ
42,500,000 38,900,000 18,000,000 25,000,000 13,700,000 13,700,000 ﮐﺮوم

شیرآﻻت آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ و یونیورست

آشپزخانه ﺷﺎوری

ﮐﺮوم ﻣﺎت ﻃﻼ ﻣﺎت ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم ﻣﺤﺼﻮل
32,900,000 32,900,000 32,600,000 32,400,000 31,100,000 ﻫﻤﺎ
42,300,000 42,300,000 40,300,000 38,800,000 آﺗﻮﺳﺎ
51,100,000 47,400,000 روﯾﺎل

آشپزخانه ﻓﻨﺮی

ﮐﺮوم ﻣﺎت ﻃﻼ ﻣﺎت ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم ﻣﺤﺼﻮل
35,900,000 32,600,000 آﻣﺎزون

آشپزخانه دو ﻣﻨﻈﻮره

ﮐﺮوم ﻣﺎت ﻃﻼ ﻣﺎت ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم ﻣﺤﺼﻮل
36,000,000 35,700,000 33,700,000 وﻟﮕﺎ )آراﻣﺶ(
71,100,000 76,900,000 73,900,000 73,900,000 67,300,000 ﺟﻨﻮا )ﺳﺎرال(
75,500,000 78,400,000 71,100,000 ﻟﻮﻣﺎن )ﻣﻮرﯾﺲ(
77,200,000 84,100,000 79,100,000 82,700,000 74,100,000 ﻣﻮﻧﺎﮐﻮ

آﺷپزﺧﺎﻧﻪ دیواری

ﮐﺮوم ﻣﺎت ﻃﻼ ﻣﺎت ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم ﻣﺤﺼﻮل
14,500,000 ﺳﺎﻧﺎ
20,600,000 19,500,000 ﻫﺎرﻣﻮﻧی
22,700,000 ﻣﻠﮑﻪ

یونیورست )ﺗﮏ ﮐﺎره(

ﮐﺮوم ﻣﺎت ﻃﻼ ﻣﺎت ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم ﻣﺤﺼﻮل
4,600,000 ﻣﺮوارﯾﺪ
4,800,000 5,900,000 ﻟﻮﮐﺲ
6,900,000 ﻫﺎﯾﻠﻮﮐﺲ

یونیورست دو ﮐﺎره

ﮐﺮوم ﻣﺎت ﻃﻼ ﻣﺎت ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم ﻣﺤﺼﻮل
        15,500,000 15,000,000   ﻻوان
      19,600,000 18,000,000     ﻻویﻦ
            17,400,000 ﭘﮕﺎه
            19,000,000 آﻟﺒﺎ
      28,800,000 19,600,000   23,700,000 ﺳﻮرﻧﺎ ﺷیپﻮری
40,500,000       40,500,000   34,200,000 دﯾﺒﺎ
              ارج
41,300,000 41,300,000 0 40,300,000 40,000,000   34,900,000 دﻟﺘﺎ
41,400,000           33,400,000 ﻣﻮراﻧﻮ
            16,000,000 آﺗﯿﻼ
            18,800,000 وﻧﻮس

ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ

ﻣﺎرون اوﺗﯿﺲ اوﭘﺎل ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ اوﭘﺎل ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮم اوﭘﺎل ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ اﻟﻤﺎس زﻣﺮد ﻣﺤﺼﻮل
7,200,000 7,200,000 10,600,000 9,300,000 9,400,000 7,500,000 5,500,000 ﻗﯿﻤﺖ
          ﮐﺎﻣﻔﻮرت وایﻮ ﻣﺤﺼﻮل
          7,000,000 7,200,000 ﻗﯿﻤﺖ

ﺷیرآﻻت ﮐﻼﺳﯿﮏ

    آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ دیﻮاری ﺗﻮاﻟﺖ روﺷﻮیﯽ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ۷۲ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﮏ ﭘﺎﯾﻪ ۳۳ ﺣﻤﺎم ﮐﻠﻨﮕی ﻣﺤﺼﻮل
    12,000,000 10,900,000 10,500,000 10,500,000 16,500,000 ﮐﺎﺳﺘﺎ

ﺷیرآﻻت ﻗﻮ

      ﺗﻮﮐﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﮐﺎﺳﻪ بﯽ ﻋﻠﻢ دیﻮاری ﺑﺎ ﻋﻠﻢ دیﻮاری بﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺼﻮل
      3,800,000 3,300,000 3,300,000 2,300,000 ﮐﻼﺳﯿﮏ
      6,000,000 4,500,000 4,600,000 3,600,000 اﻫﺮﻣی

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

اﻧﻮاع ﺷﻠﻨﮓ ﺗﻮاﻟﺖ و دوش

ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮح ﮐﺎﻻ ﮐﺪ ﮐﺎﻻ
1,300,000 50 ﻧﺎﯾﻠﻮن   ﺷﻠﻨﮓ ﺗﻮاﻟﺖ ﮐﺸﺸی ﮐﺮوم ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی  
1,500,000 48 ﺟﻌﺒﻪ
1,500,000 50 ﻧﺎﯾﻠﻮن   ﺷﻠﻨﮓ ﺗﻮاﻟﺖ ﮐﺸﺸی ﺳﻨﮕیﻦ ﮐﺮوم ﻃﺮح آﻟﻤﺎﻧی   1222
1,500,000 48 ﺟﻌﺒﻪ
1,900,000 48 ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﻮاﻟﺖ ﺳﻔﯿﺪ ریﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی 110
2,100,000 48 ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﻮاﻟﺖ ﮐﺮوم ریﺰﺑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی 120
2,600,000 48 ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﻮاﻟﺖ ﻃﻼیﯽ ریﺰﺑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی 100
2,100,000 48 ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﻮاﻟﺖ ﮐﺮوم ﻣﺎت ریﺰﺑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی  
2,800,000 48 ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﻮاﻟﺖ ﻃﻼﻣﺎت ریﺰﺑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی  
1,900,000 48 ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻠﻨﮓ دوش ﺳﻔﯿﺪ ریﺰﺑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی 210
1,900,000 48 ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻠﻨﮓ دوش ﮐﺮوم ریﺰﺑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی 220
2,300,000 48 ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻠﻨﮓ دوش ﻃﻼیﯽ ریﺰﺑﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎت بﺮﻧﺠی 200

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداتی

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮوآی

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
124,000,000 27,100,000 27,500,000 36,700,000 32,700,000 اﺑﻨﺮ

121,600,000 40,100,000 25,300,000 26,500,000 35,900,000 33,900,000 یﻮﻻﻧﺪا ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم
127,300,000 43,700,000 26,800,000 28,300,000 37,500,000 34,700,000 یﻮﻻﻧﺪا ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ

169,900,000 49,700,000 32,600,000 44,200,000 42,900,000 50,200,000 ﭘﺎردﻧﻮن ﻃﻼیﯽ
181,300,000 52,500,000 32,800,000 49,300,000 45,100,000 54,100,000 ﭘﺎردﻧﻮن ﻣﺸﮑی ﻣﺴی

آﺷپزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎوری ﻫﻮوآی

ﻣﺸﮑی ﻣﺴی 67QP ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم 67JW ﮐﺮوم 67C ﺳﻔﯿﺪ 75JW ﮐﺮوم 79C ﮐﺮوم 75C ﻣﺤﺼﻮل
80,400,000 74,700,000 71,100,000 59,700,000 54,800,000 50,400,000 ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﮑﺎ )ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ(

ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼیﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺮوم ﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺮوم ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪ وال ﻫﻨﮓ ﻓﻼش ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻮﮐﺎر زﻣﯿﻨی ایﺮاﻧی ﻣﺤﺼﻮل
27,400,000 13,200,000 13,200,000 10,900,000 37,400,000 ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻠﻮدی

یونیورست ﻫﺎی ﻣﻠﻮدی

آﻟبﺮﺗﻮ ﻃﻼیﯽ آﻟبﺮﺗﻮ ﮐﺮوم آﻟﺒﺎﻧﻮ ﻃﻼیﯽ آﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺸﮑی ﺳﻮپﺮ ﻓﻠﺖ
56,700,000 49,000,000 56,200,000 56,200,000 26,000,000
      آرﻣﺎﻧﺪو ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ آدوﻟﻔﻮ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
      71,600,000 61,800,000

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ

ﺳﺎﻧﺎ

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
48,000,000 10,200,000 10,900,000 11,800,000 15,100,000 ﮐﺮوم

ﺳﺎﺣﻞ / ﺑﺎران

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
50,800,000 11,400,000 11,000,000 11,200,000 17,200,000 ﮐﺮوم

ﻣﻮج

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
58,300,000 12,400,000 13,500,000 13,500,000 18,900,000 ﮐﺮوم

اﻟﻮﻧﺪ

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
68,600,000 16,000,000 14,700,000 18,400,000 19,500,000 ﮐﺮوم
73,000,000 16,500,000 16,000,000 19,500,000 21,000,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ

ﻣﻬﺘﺎب

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
78,300,000 17,200,000 17,200,000 20,200,000 23,700,000 ﮐﺮوم
83,200,000 18,400,000 18,700,000 21,200,000 24,900,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
85,100,000 18,700,000 18,700,000 22,000,000 25,700,000 ﻃﻼیﯽ

ﻧﺎﯾﺲ

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
84,500,000 22,000,000 18,100,000 21,200,000 23,200,000 ﮐﺮوم

اﯾمیج

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
84,800,000 19,600,000 19,500,000 21,200,000 24,500,000 ﮐﺮوم

ﺗﻨﺴﻮ

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
84,800,000 19,600,000 19,500,000 21,200,000 24,500,000 ﭘﻼس / ﺟﺪﯾﺪ
88,400,000 19,600,000 19,800,000 21,200,000 27,800,000 ﺳﺎﯾﺪ

ﻓﻠﻮرا

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
84,900,000 19,500,000 16,800,000 26,000,000 22,600,000 ﮐﺮوم
95,500,000 21,400,000 19,600,000 28,800,000 25,700,000 ﻃﻼیﯽ

اﻟیزاﺑﺖ

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﺑﻠﻨﺪ روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ / ﺷیپﻮری ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
86,800,000 18,700,000 18,200,000 22,100,000 27,800,000 ﮐﺮوم
90,700,000 19,500,000 19,300,000 23,000,000 28,900,000 ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ
91,300,000 19,600,000 19,400,000 23,300,000 29,000,000 ﻃﻼیﯽ

ﺳﺰار

ﺟﻤﻊ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﻪ روﺷﻮیﯽ ﻣﺘﺤﺮک روﺷﻮیﯽ ﺗﻮاﻟﺖ آﺷپﺰﺧﺎﻧﻪ / ﺷیپﻮری ﺣﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮل
96,100,000 24,500,000 19,000,000 27,800,000 24,800,000 ﮐﺮوم
99,500,000 25,300,000 19,600,000 28,800,000 25,800,000 ﺳﻔﯿﺪ
101,600,000 25,900,000 20,100,000 29,400,000 26,200,000 ﻃﻼیﯽ

آﺷپزﺧﺎﻧﻪ

  ﻣﺸﮑی ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻃﻼیﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮوم ﻣﺤﺼﻮل
  26,800,000 26,800,000 اروﻧﺪ
  28,700,000 ﻓﻨﺮی اروﻧﺪ
  30,200,000 ﻓﻨﺮی آﺑﺸﺎر
  51,900,000 دو ﻣﻨﻈﻮره ﺗﻨﺪﯾﺲ )ﻓﻠﺖ ﮔﺮد(

آﺷپزﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎوری

        ﮐﺮوم ﻣﺎت ﮐﺮوم ﻣﺤﺼﻮل
  36,300,000 33,900,000 آﻟﯿﺲ